Minderjarige erfgenamen kunnen een nalatenschap ook zuiver aanvaarden.

Eén van de erfgenamen is minderjarig of meerderjarig en onbekwaam. Wat nu? Kan de nalatenschap dan slechts aanvaard worden onder voorrecht van boedelbeschrijving? Neen, ook een zuivere aanvaarding door een minderjarige erfgenaam en door een meerderjarige onbekwame erfgenaam is mogelijk en in vele gevallen zelfs in het belang van de erfgenamen! Wat zijn de voorwaarden en hoe gebeurt deze aanvaarding dan?

Minderjarige erfgenamen kunnen een nalatenschap ook zuiver aanvaarden.

Een grote misvatting inzake nalatenschappen is dat minderjarige erfgenamen de nalatenschap slechts kunnen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit klopt niet.

Reeds in 2017 heeft de wetgever deze strenge voorwaarde versoepeld (wet van 6 juli 2017 houdende de vereenvoudiging van justitie) en voorzien dat de minderjarige een nalatenschap ook zuiver kan aanvaarden, met machtiging van de vrederechter en rekening houdend met de aard en de omvang van het geërfde vermogen en voor zover de baten kennelijk de lasten van het geërfde vermogen overschrijden (artikel 410, §1, 5° B.W.).

Kortom, de erfkeuze van de minderjarige is in de regel dezelfde als die van elke andere erfgenaam, maar als hij of zij zuiver wil aanvaarden, heeft men de gemotiveerde machtiging van de vrederechter nodig. Hoe bekomt u deze machtiging? Hiertoe dient u een verzoekschrift in te dienen bij de vrederechter van de woonplaats waar de minderjarige woont, met duidelijke opgave van de omvang en samenstelling van de nalatenschap waar de minderjarige een aandeel in heeft.

De zuivere aanvaarding voor een minderjarige erfgenaam is in vele gevallen een stuk eenvoudiger en goedkoper, dan de procedure via boedelbeschrijving. Uiteraard, bij de minste twijfel over de omvang of de samenstelling van de nalatenschap, is een boedelbeschrijving steeds aangewezen, om elk risico voor de minderjarige erfgenaam uit te sluiten.

En wat voor meerderjarige onbekwame erfgenamen? Ook zij kunnen de nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, verwerpen of ... zuiver aanvaarden (artikel 499/7, §2, 5° B.W.). Opdat de nalatenschap voor een meerderjarige onbekwame zuiver aanvaard kan worden, dient een gelijkaardig verzoekschrift ingediend te worden bij de vrederechter, teneinde een gemotiveerde machtiging hiertoe te bekomen.